Regulamin

Regulamin

Właścicielem platformy jest: Master Solution Beata Piwowarczyk, ul. Żwirki i Wigury 5c lok. 22, 32-600 Oświęcim małopolskie, NIP: 5492251235

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@mastersolution.pl

Dla internetowych kursów języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego
(z dnia 01.01.2021 r.)
czyli odrobina niezbędnych formalności!
Niniejszy regulamin określa:
•zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (czyli co otrzymujesz korzystając z usług Master Solution),
•wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania usługi (co musisz mieć),
•warunki korzystania i rezygnacji z usługi (jak wyglądają sprawy organizacyjne oraz jak przerwać lub zawiesić naukę),
•tryb postępowania reklamacyjnego (co zrobić, jeśli coś według Ciebie nie działa tak jak powinno).
Postaraliśmy się, by ten regulamin był zrozumiały dla każdego. Jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości po prostu zapytania o to.
Definicje
Organizator – organizatorem internetowych kursów języka angielskiego oraz języka niemieckiego jest Szkoła Językowa Master
Solution Beata Piwowarczyk z siedzibą przy
ul. Żwirki i Wigury 5C/22, 32-600 Oświęcim
Uczeń – osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną, która opłaciła kurs.
Cennik – zestawienie cen na stronie http://www.mastersolution.pl/#cennik w zakładkach „Cennik” Cennikiem obowiązującym jest
cennik szczegółowy, zawierający ceny wszystkich dostępnych pakietów, który przesyłany jest przed podjęciem decyzji o zapisie
na kurs.
Biuro Obsługi Klienta (BOK) – ogół infrastruktury służącej do komunikacji z Uczniem. Kontakt z BOK możliwy jest za pomocą
formularza kontaktowego udostępnionego na stronie http://www.mastersolution.pl/#kontakt telefonicznie lub mailowo.
Pakiet Optymalny – długoterminowy tryb nauki składający się z 24h ( 45min lub 60min). Uczeń ma prawo do jednokrotnego
przełożenia i jednokrotnego odwołania terminu zajęć.
Pakiet Standardowy – tryb nauki składający się z 12h ( 45min lub 60min). Uczeń ma prawo do jednokrotnego przełożenia i
jednokrotnego odwołania terminu zajęć.
Pakiet Tradycyjny – tryb nauki składający się z 8h (45min lub 60min). Uczeń ma prawo do jednokrotnego przełożenia i
jednokrotnego odwołania terminu zajęć.

Zakres świadczonych usług i organizacja zajęć

1. Zakres świadczonych usług i organizacja zajęć
1.1 Master Solution prowadzi kursy językowe odbywające się w formie indywidualnej lub grupowej.
1.2 Nauka odbywa się w formie zajęć prowadzonych przez lektora, które realizowane są wyłącznie za pośrednictwem sieci
Internet.
1.3 Zajęcia rozpoczynają się, gdy lektor w umówionym czasie zainicjuje połączenie internetowe z Uczniem.
1.4 Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 lub 60 minut
w zależności od wybranego przez Ucznia pakietu zajęć.

Opłaty i płatności

2. Opłaty i płatności
2.1 Płatności dokonuje się przelewem bankowym lub za pośrednictwem elektronicznych metod płatności.
2.2 Cena jednej jednostki lekcyjnej uzależniona jest od wybranego pakietu
i określona jest w Cenniku.
2.3 Minimalna ilość lekcji w ciągu miesiąca wynosi 4.
2.4 Warunkiem rozpoczęcia kursu jest opłacenie pakietu przed pierwszą lekcją.

Wymagania techniczne

3. Wymagania techniczne
3.1 Aby uczestniczyć w kursie, Uczeń zobowiązany jest posiadać:
a.) Komputer (wymagania systemowe dla komputera zgodne z informacjami podanymi na stronie
http://www.skype.com/intl/pl/get-skype/on-your-computer/windows/).
b.) Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem,
c.) Przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, Edge lub Chrome w aktualnej wersji.
d.) Szerokopasmowe łącze internetowe.
3.2 Instalacja komunikatora, założenia konta i inne czynności niezbędne do nawiązania kontaktu z lektorem winny nastąpić przed
pierwszymi zaplanowanymi zajęciami.

Materiały dydaktyczne

4. Materiały dydaktyczne
4.1 W razie zaistnienia takiej potrzeby, Uczeń na własny koszt dokonuje zakupu wskazanego przez lektora zestawu
podręczników.
4.2 Pozostałe materiały dostarczane są przez Master Solution bezpłatnie.

Terminy zajęć

5. Terminy zajęć
5.1 Terminy zajęć ustalane są z Biurem Obsługi Klienta przed rozpoczęciem kursu i z lektorem po każdej lekcji w przypadku
elastycznych godzin nauki
5.2 Spóźnienia:
a.) Spóźnienie ucznia – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli lektor dzwoniąc do Ucznia pod podany
adres komunikatora nie zastanie go w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, lekcje uznaje się za przeprowadzoną. Jeżeli
lektor w ciągu pierwszych piętnastu minut po umówionej godzinie zajęć zostanie powiadomiony o spóźnieniu Ucznia, oczekiwał
będzie na kontakt z jego strony do końca czasu zaplanowanego na zajęcia.
b.) Spóźnienie lektora – czas ewentualnego spóźnienia lektora odrabiany jest na kolejnej lekcji. . Jeżeli lektor nie powiadomi
Ucznia o zaistniałym spóźnieniu w ciągu pierwszych piętnastu minut po wyznaczonym terminie zajęć Uczniowi przysługuje
ponadto prawo do dodatkowej, darmowej lekcji. Uczeń zobligowany jest natychmiastowo, poprzez mail powiadomić Biuro
Obsługi Klienta o nieobecności lektora. ( biuro@mastersolution.pl)

Odwoływanie zajęć

6. Odwoływanie zajęć

6.1 Uczeń ma prawo odwołać zajęcia nie więcej niż jeden raz w miesiącu. Odwołanie lekcji odbywa się najpóźniej na dzień przed planowym terminem ich rozpoczęcia.

6.2 Lekcję odwołaną w tym samym dniu, traktuje się jako lekcję odwołaną nieprawidłowo i pobierana jest za nią 100% opłata.

6.3 O odwołaniu lekcji Uczeń informuje Biuro Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego, drogą mailową lub
telefoniczną. W przypadku zajęć odbywających się w weekendy o odwołaniu zajęć należy poinformować Biuro Obsługi Klienta
wyłącznie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową do piątku poprzedzającego dany weekend do godziny
21:00, przy czym wymagane jest wysłanie kopii wiadomości na adres email lektora prowadzącego zajęcia.
6.4 Prawidłowo odwołana lekcja nie przepada, natomiast należy ustalić termin jej odrobienia z lektorek prowadzącym kurs.

6.5 Niedopełnienie powyżej opisanych wymogów informowania o odwoływaniu zajęć będzie skutkowało uznaniem lekcji za odbytą.

 

Przekładanie zajęć

7. Przekładanie zajęć
7.1 Uczeń realizujący naukę w Master Solution ma prawo do przełożenia zaplanowanej lekcji nie więcej niż jeden raz w miesiącu.
W tym celu należy uzgodnić z lektorem datę odrobienia zajęć.

Rezygnacja z kursu

8. Rezygnacja z kursu
8.1 Po ukończeniu wykupionego pakietu Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu bez wcześniejszego wypowiedzenia.
8.2 W trakcie trwania pakietu Uczeń ma prawo zrezygnować z kursu za wypowiedzeniem złożonym w dniu roboczym
poprzedzającym zaplanowaną lekcję. Informacja o wypowiedzeniu winna być przesłana BOK za pośrednictwem formularza
kontaktowego lub w formie wiadomości email.
8.3 W trakcie zawieszenia kursu uczeń ma prawo zrezygnować z kursu za wypowiedzeniem złożonym najpóźniej w dniu
roboczym poprzedzającym ostatni dzień obowiązującego zawieszenia. Informacja o wypowiedzeniu winna być przesłana BOK za
pośrednictwem formularza kontaktowego lub w formie wiadomości email.
8.4 Płatność za niewykorzystane zajęcia licząc od daty przerwania kursu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany
przez Ucznia. W przypadku transferu międzynarodowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transferu.
8.5 W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie trwania pakietu, cena za zajęcia przeprowadzone do czasu rezygnacji przeliczana
jest wg ceny podstawowej.

Zawieszenie kursu

9. Zawieszenie kursu
9.1 W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, Uczeń może zawiesić opłacony kurs po uzgodnieniu tego faktu z
Biurem Obsługi Klienta. Informacja o zawieszeniu winna być przekazana za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailowo
lub telefonicznie w dniu roboczym poprzedzającym zaplanowaną lekcję.
9.2 Z zawieszenia kursu Uczeń może skorzystać maksymalnie 4 razy w ciągu roku kalendarzowego, przy czym jednorazowe
zawieszenie może trwać nie mniej niż 7 dni i nie więcej niż 60 dni. Brak wznowienia kursu po upływie 60 dni zawieszenia
poczytywany będzie jako rezygnacja z kursu.
9.3 Jeżeli po okresie zawieszenia kursu Uczeń rezygnuje z kursu i jednocześnie posiada wykupione a niewykorzystane lekcje,
opłata za niewykorzystane lekcje nie podlega zwrotowi.

Zajęcia w dni ustawowo wolne od pracy

 

10. Zajęcia w dni ustawowo wolne od pracy
10.1 W dni ustawowo wolne od pracy lekcje nie są prowadzone i należy traktować je jak odwołane, z zastrzeżeniem punktu
poniżej.
10.2 Lektor może zaproponować Uczniowi przeprowadzenie lekcji w dzień ustawowo wolny od pracy. Brak potwierdzenia ze
strony Ucznia traktowane będzie jako odwołanie zajęć.
10.3 Wiadomość zawierająca potwierdzenie odbycia lekcji przez Ucznia w dzień ustawowo wolny od pracy winna zostać wysłana
za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres mailowy BOK nie później niż w dniu poprzedzającym planowaną lekcję.
Ponadto, dla skutecznego potwierdzenia odbycia lekcji wymagane jest przesłanie kopii wiadomości na adres mailowy lektora.

Zmiana pakietu

11. Zmiana pakietu
11.1 Uczeń w trakcie trwania kursu ma prawo do zmiany pakietu zajęć.
11.2 Zmiana opłaconego już pakietu na niższy, tj. zawierający mniejszą liczbę lekcji lub minut wiąże się z przeliczeniem ceny za
godzinę lekcyjną według stawki wyliczonej zgodnie z cennikiem dla pakietu niższego.

Zaświadczenia

12. Zaświadczenia
12.1 Master Solution wystawia nieodpłatnie certyfikat o ukończeniu kursu językowego po uprzednim przeprowadzeniu testu i
uzyskaniu przez Ucznia wyniku pozytywnego.

Sytuacje nadzwyczajne

13. Sytuacje nadzwyczajne
13.1 W wypadku wystąpienia po stronie Ucznia problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć lekcje
uznaje się za odbytą.
13.2 W wypadku wystąpienia po stronie Master Solution problemów technicznych uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć,
Uczeń ma prawo do otrzymania bezpłatnych godzin lekcyjnych w ilości równej zajęciom nieodbytym z przyczyn technicznych,
leżących po stronie Master Solution.
13.3 W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć z powodu niewłaściwego działania komunikatora tj. z przyczyn
niezależnych od lektora i Ucznia, lekcja zostaje uznana za odwołaną.

Reklamacje

14. Reklamacje
14.1 Uczeń może złożyć reklamację w związku z działaniami Master Solution sprzecznymi
z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać:
• imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu ucznia,
• określenie reklamowanej usługi,
• uzasadnienie.
14.2 Reklamację należy zgłosić w terminie roku od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
14.3 Reklamację należy przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres mailowy Biura Obsługi Klienta.

14.4 Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od dnia wpływu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku
uwzględnienia reklamacji,
w zależności od zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, Master Solution może dokonać zwrotu uiszczonych przez Ucznia
opłat, udzielić rabatów na zakup pakietów lub zapewnić dodatkowe, darmowe lekcje.

Postanowienia dodatkowe

15. Postanowienia dodatkowe
15.1 Uczniowi przysługuje prawo do zmiany lektora na żądanie. W tym celu należy telefonicznie, za pośrednictwem formularza
kontaktowego lub poprzez email poinformować Biuro Obsługi Klienta.
15.2 Master Solution zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
15.3 Rozpoczynając kurs Uczeń wyraża zgodę na nagrywanie niektórych wybranych lekcji w celu kontroli jakości. Nagrania lekcji
mogą być udostępnione Uczniowi na jego prośbę. W każdej chwili Uczeń ma prawo wycofać zgodę wysyłając wiadomość na
adres BOK zawierającego imię
i nazwisko Ucznia oraz informacje o wycofaniu zgody na nagrywanie lekcji.
15.4 Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z ustaleniami określonymi na stronie www.edoo.pl, w sekcji „Kontakt”
15.5 Wniesienie opłaty i/lub rozpoczęcie kursu stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Informacje dodatkowe

16. Kurs jest dostarczany jako usługa świadczona online.

16.1  Użytkownik podczas zakupu może uiścić zapłatę za pomocą tradycyjnego przelewu lub płatności online za pomocą Przelewy24.

 

Polityka prywatności

 

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: mastersolution.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Master Solution Beata Piwowarczyk, ul. Żwirki i Wigury 5c lok. 22, 32-600 Oświęcim małopolskie, NIP: 5492251235
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@mastersolution.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

o    Obsługa zapytań przez formularz

o    Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

o    Realizacja zamówionych usług

o    Windykacja należności

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

o    kancelarie prawne i windykatorzy

o    operatorzy płatności

o    upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

o    dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

o    ich sprostowania,

o    usunięcia,

o    ograniczenia przetwarzania,

o    oraz przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 3. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

o    Edge

o    Internet Explorer

o    Chrome

o    Safari

o    Firefox

o    Opera

Urządzenia mobilne:

o    Android

o    Safari (iOS)

o    Windows Phone

 

Polityka zwrotów